Pärnu Ülejõe Põhikooli projekt

Pärnu linna digipööre

Pärnu Ülejõe Põhikool võtab kasutusele nutivahendid hariduslike erivajadustega (HEV) klassides paremate õpitulemuste saamiseks ja õpimotivatsiooni tõstmiseks. 
Õpetajad teevad õppeaineid lõimides koostööd oma koolis ja teiste koolidega, kasutades nii olemasolevaid materjale kui ka luues enda omi. Samuti koostatakse HEV-õpilastele sobivad õpilood, mis avaldatakse juba loodud ühises Digiõpikus (http://vosk.eu/).


1. Kooli nimi 
Pärnu Ülejõe Põhikool
2. Kooli veebiaadress 
3. Koolipoolse kontaktisiku nimi ja e-postiaadress
Taimi Dreier taimi@ylejoe.parnu.ee
4. Kooli tüüp
põhikool (alates 1.09.2015)
5. Õpilaste arv 2014/15 õppeaastal
738
6. Õpetajate arv 2014/15 õppeaastal
71
Varasem kogemus tehnoloogia rakendamisel koolituses ja õppetöös
Meie kool oli Tiigrihüppe koolituskeskus Pärnumaal 2001-2011.
E-kodaniku koolitusvõrgu “Ole Kaasas” koolituskeskus  2008-2011.
Pärnu linna infootsimisvõistluse korralduskomisjoni kuulumine 2001-2015.
Varasemad projektid IKT rakendamisel õppetöös (s.h. Comenius, eTwinning, Nordplus, Tiigrihüpe, HITSA, Erasmus+)
2014 november - European campus for Creativity (Itaalia, Perugia) - Erinevad võimalused õppetöös, IKT vahendite kasutamine, loomingulisuse arendamine.
Bioloogia õppesuuna õpilased osalesid sel õppeaastal projektis Horizon projektis Projekti "Geneetiline sõrmejälg" kohtumine Bielefeldis 2014. Horizon’is on osaletud alates aastast 2010. IKT osa on alati sees olnud, viimasel siis DNA uuringud. Eelmistel  aastatel foto- ja filmitöötoad jms
HITSA Progetiiger projekt 2015, eTwinning , Robootika
Olemasolev taristu
Kogemus kooliuuendusprojektide elluviimisel
Varem teostatud kooli tasandi arendusprojektid
Tallinna Ülikooli avatud ülikool Kooli õppekava uuendamine meekonnatööna Pärnu, okt 2010-apr 2011.
23 õpetajat läbisid ajavahemikus okt 2011 - dets 2012 Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis 320-tunnise eripedagoogika koolituse “Haridusliku erivajadusega õpilase toetamine koolis”
Üks kooliuuendusprojekt, mille üle oleme uhked
HITSA koolitusprojekti "Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" (nov 2014 - märts 2015) raames ostis kool kõigile täiskohaga õpetajatele (45) tahvelarvuti. Google Educationi Apps’i keskkonna abil on kõigile õpetajatele loodud kooli Google’i konto, selle kasutamiseks tehtud koolitused. Tahvlid on käes, infotunnid ja seadistamise koolitused tehtud. Järgmised koolitused olid üldiste rakenduste kasutamise õppimiseks ja edasi ainealaste rakenduste kasutamiseks. Siis tulid tahvelarvuti ühendamine lauaarvutiga ja pildi projekteerimine seinale jne


Nägemus kooli digipöörde arendusprojektist
1. Sihtgrupp
Nutivahendite kasutuselevõtt HEV õpilaste klassides

Meie koolis on 2.-9. klassini 4-7 õpilasega HEV õpilaste klassid. Neid  õpetavad umbes 20 õpetajat (täpne plaan uueks õppeaastaks on koostamisel).
Projekti on kaasatud ka teised õpetajad (kes sel aastal ei õpeta HEV-klassides, kuid soovivad end koolitada, sest järgmisel aastal võivad nad töötada HEV õpilastega) ja tugikomisjon.
2. Projekti idee
HEV klasside põhiainete tundides nutivahendite kasutamine paremate õpitulemuste saamiseks ja õpimotivatsiooni tõstmiseks. Õpetajad kasutavad nii olemasolevaid materjale kui ka loovad enda omi.
3. Projekti eesmärk ja väljundid
Koostada ja kasutada põhiainetes nutivahendite abil kasutatavaid õppematerjale, mis aitavad HEV õpilast saavutada häid õpitulemusi.

Kõik HEV klasside õpetajad koostavad kava klasside lõikes (vt näitena 6. klassi eesti keel lisa 1). Iga kuu igas aines igas klassis vähemalt üks tund viiakse läbi kasutades nutivahendeid.

Matemaatika - arvude võrdlemine, liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, kella tundmine, ruumiline nägemine, mõõtühikute teisendamine
Eesti keel - õigekiri, sõnavara, kirjavahemärgid, lauseehitus
Inglise keel - tähestik, spellimine, õigekiri, hääldamine ja kuulamine, sõnavara
Teised õppeained - lõimida põhiainetega ja omavahel
4. Etapid
Projekti käigus
 • Viia läbi õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste uuring (august ja jaanuar)
 • Koolitada HEV klasside õpetajaid kasutama nutivahendeid ja koostama õppematerjale (vt kava lisa 2)
 • Luua ja kasutada ainetundides HEV õpilastele sobivaid õppematerjale.

Edaspidi, pärast projekti lõppemist
 • Jätkata nutivahenditega läbiviidavate ainetundide õpilugude koostamist
 • Leida võimalusi hankida HEV õpilastele tunnis õppeotstarbeliseks kasutamiseks nutivahendeid.
5. Projekti tegevused
 • Õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste uuring ja analüüs (august 2015 ja jaanuar 2016)
 • Õpetajate  ITpädevuste alane koolitamine (vt koolituste kava lisa 2).
 • HEV õpilastega töötavate õpetajate HEV valdkonna metoodika koolitamine ja koostöö tugikomisjoniga (juuni-jaanuar)
 • Erinevate õppeainete ainekavade lõimimine  ja teemade leidmine, kus saab kasutada nutivahendeid (vt 6. klassi eesti keele kohta lisa 1; teiste ainete/klasside omad on koostamisel augustis-septembris)
 • HEV õpilastele sobivate ja erinevates õppeainetes kasutatavate äppide kogumi koostamine (juuni-jaanuar)
 • Õppematerjalide loomine, katsetamine, täiustamine, parandamine ja seejärel õpilugude koostamine (september-veebruar)
 • Ühiskoolituste kägus teiste koolide õpetajatega kogemuste vahetamine ja koostöö  (september-veebruar)
 • Õpilugude avaldamine kooli projektiveebis ja  Digiõpikus  (september-veebruar)
6. Projekti teostajad
 • Õppealajuhataja - organiseerib koolitused õpetajatele;
 • haridustehnoloog - koostab äppide kogu, koolitab ja  juhendab materjalide loomist ning on abiks tundide läbiviimisel;
 • õpetajad - koostavad olemasolevate äppide kasutamise õpilugusid (koos tunnikavadega), loovad oma materjale, avaldavad neid kooli projektiveebis ja need, mis hästi töötavad ka Digiõpikus  ja viivad läbi tunde erinevate nutivahendite abil.
Lisamaterjalid
Projekti European Campus for Creativity (2014) tarbeks loodud video 6.  Õpetaja
Eliana Prangli – klassiõpetaja; 5. ja 6. klasside eesti keel ja kirjandus (HEV lapsed)
TÜ klassiõpetaja
TLÜ haridusteaduste magister (pedagoogiline nõustamine). Ained:  kasvatusteadus ja –filosoofia, nõustamise alused, nõustamine koolis, kaasav haridus, õppimine ja õpetamine, professionaalne areng ja mentorlus, personali arendamine ja koolitus, õppekava teooriad, magistritöö „Rahulolu koostöö ja koolikliimaga erinevate huvigruppide hinnangutes“, 2010
Täiendõpe (olulisem):
Eneseanalüüsi, eduka suhtlemise ja otsustamise protsessi tundev ja rakendav pedagoog, TÜ, 91 tundi, 2012
Nõustamis- ja probleemlahendusoskused õpetajale, TÜ, 26 tundi, 2011
Laste õpiraskuste ennetamine ja ületamine, TÜ, 160 tundi, 2004
Õppetöös kasutan arvutit, nutiseadmeid, üles laetud erinevaid õppematerjale (valmis videod, tekstid, loengud, veebikaamerad, lingid). Veebipõhised koolitused on enesearenguks ning suhtlemiseks ja koostööks töökaaslastega kasutan kooli Google´i kontot, digiajastu küsitlusi ja aruandeid.
Asendusliige


Lisad
Lisa 1.  6. klassi HEV õpilaste eesti keele ja kirjanduse digitunnid
Teema
Õppetegevus
Koostöö teiste asutustega, õppekäik
Tugivõrgustik,  spetsialistid
Laste huvid
(kolm tundi kahe kuu jooksul)


Raamatukogutund ja nutiseade
 • e-raamatud
 • andmebaasid
 • nutitekstid
 • sõnaraamatud
Teatritund ja nutiseade
 • elamuse põhjal digiteksti kirjutamine ja vormistamine
Muuseumitund ja nutiseade
(lõimitakse ajalootunniga)
 • diginäitus
 • nutipildid
 • õpetaja loodud digimaterjal
aeg: kokkuleppel teiste meeskonnaliikmetega      
Pärnu Keskraamatukogu
Pärnu Muuseum
Üks Eesti teater
Abiõpetaja
Inimsuhted,
tervislik eluviis
(üks tund ühe kuu jooksul)
Suhtlustund ja nutiseadmed
(lõimitakse terviseõpetusega)
 • sotsiaalmeedias suhtlemine
 • isiksusetestid
 • õpetaja loodud digimaterjal
aeg: kokkuleppel
Koolipsühholoogi töötuba koolis või Rajaleidja keskuses
Koolipsühholoog
Karjäär
(üks tund ühe kuu jooksul)
Karjääritund ja nutiseadmed
(lõimitakse klassijuhatajatunniga)
 • digitestid
 • uued digimaterjalid
aeg: kokkuleppel
Rajaleidja keskus
Karjäärinõustaja, klassijuhataja


Lisa 2. Koolituste kava
1. ÜHISED KOOLITUSPÄEVAD:
 1. 16.09.2015 kell 14.00-18.00, läbiviijad  Kuninga tn Põhikool ja Vanalinna Põhikool
 2. 07.10.2015 kell 14.00-18.00 läbiviijad Ülejõe Gümnaasium ja Rääma Põhikool.
 3. 11.11.2015 kell 14.00-18.00 läbiviijad Raeküla Põhikool ja Toimetulekukool.
 4. 13.01.2016 kell 14.00-18.00 läbiviijad  Ühisgümnaasium ja Vene Gümnaasium.
Igal koolituspäeval toimub koolitus, millest kaks tundi  viib läbi Tartu ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridustehnoloogia keskus ning kaks tundi koolituspäeva läbiviijad.
Tartu ülikooli haridustehnoloogia keskus toetab projekti ka muutusi käsitleva uuringuga.
2. Augusti lõpus-septembri alguses koostatakse koos teiste koolidega kava, milliseid koolitusi tellitakse HITSAlt.
3. Haridustehnoloog  viib läbi lühemaid praktilisi koolitusi:
 • TeamViewer - nutitelefoni ja tehvelarvuti pildi projekteerimine seinale
 • Google Drive - ühisdokumentidega töö
 • Blogger - projektiveebi koostamine
 • LearningApps - oma õppematerjalide koostamine
 • Quizlet - oma õppematerjalide koostamine
 • Erinevate äppidega töötamine

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar